пʼятниця, 11 січня 2013 р.

УКРАЇНА: ПРОБЛЕМА ПРЕСТИЖНОСТІ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ

Iщук В. І-98 Україна: проблема престижності та ідентичності (масова свідомість і культура як суб’єкти формування громадської та національної свідомості). – К.: Смолоскип, 2000. – 92 с. 2000 прим. - На укр. яз.
ISBN 966-7332-32-2

Науково-популярне видання

І 4702640204-01 00.
Тираж 2000 прим.
00 ББК 66.0+63.5 (УКР)

Володимир Ішук, автор праці «Україна: проблема престижності та ідентичності (масова комунікація і культура як суб’єкти формування громадської та національної свідомості)», нагороджений за есеїстику з проблем політології дипломом лауреата видавництва "Смолоскип" 1999 року. 
 

У своїй праці Володимир Іщук стверджує, що одним із чинників самозбереження нації є світоглядна інтеграція широких кіл громадськості, об’єднання всіх верств населення в єдиному українському мовно-культурному просторі.


ЗМІСТ

1. Нове покоління прагне дії
2. Передмова
3. Проблеми утвердження громадянського суспільства
4. Державотворення і масова свідомість
5. Інформаціні технології та гуманітарна політика держави
6. Формування громадської думки і засоби масової комунікації
7.  Планування популяризації державницької ідеї
8.  Політтехнологія і психологія політичного вибору
9.  Українське суспільство - ментальність і стереотипи
10. Причини розколу українського суспільства
11. Соціокультурне середовище і формування особистості
12. Україна на межі цивілізацій
13. Національна ідея спрацює, якщо буде виражена у модерній формі
14. Українська культура має бути різновимірною
15. Популяризація національної ідеї в умовах пострадянської масової свідомості
16. Післямова

Обкладинка і верстка Б.Патриляка
Підписано до друку 10.12.99 Формат 84х108 1/32
Папір офсетний. Друк офсетний.
Зам. 045.
031118, Київ-118, пров. Балакірєва, 1.
Тел. І факс: (044) 265-70-49.
Державний реєстраційний № 0250 від 26.07.1999
ВАТ «Книжкова друкарня наукової книги»
Київ, вул. Богговутівська, 17-21.

ББК 66.0
І-98

І 4702640204-01 00
2000 прим. 00
ISBN 966-7332-32-2
© Іщук В., 2000
© «Смолоскип», 2000